Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for BORN Nordic ApS

 

1        Generelt

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert erhvervskøb af produkter ved BORN Nordic ApS (”Virksomheden”). Fravigelse af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige ved Virksomhedens skriftlige accept.

 

2        Omfang

Virksomheden er en grossist, og sælger udelukkende B2B til registrerede og godkendte virksomheder (”Køber”).

 

3        Ordre og ordrebekræftelse

Køber skal foretage sin bestilling af produkter enten via Virksomhedens webplatform (http://bornnordic.com/dnk/customer/account/login/) eller pr. e-mail (order@bornnordic.com). Der er først indgået en bindende købsaftale når Virksomheden har fremsendt en ordrebekræftelse pr. e-mail til Køber. Såfremt en ordrebekræftelse er fremsendt til Køber, og varen er i restlager, anses købsaftalen som det klare udgangspunkt fortsat for bindende, jf. pkt. 4. Såfremt Køber foretager sin bestilling pr. e-mail, skal den pågældende ordrer fremsendes med Virksomhedens bestillingsskema, og alt info markeret med en ”*” skal være udfyldt. Køber kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter uden Virksomhedens skriftlige accept.

 

4        Annullering af ordre

En ordre kan annulleres af Køber hvis Virksomheden har modtaget skriftlig meddelelse herom og denne meddelelse er kommet Virksomheden i hænde før virksomheden har pakket/håndteret ordren.

 

5        Restordre

Varer der er i restordre eller udsolgte markeres som værende i restordre på Virksomhedens webplatform, og vil blive sendt så snart varen er på lager igen. Varen vil blive afsendt senest to (2) hverdage efter Virksomhedens modtagelsen af varen.

 

6        Kundeoplysninger

Virksomheden registrer som led i købsaftalens gennemførelse oplysninger Køber (navn, adresse, kontaktperson, CVR-nr., mv.). Oplysninger skal anvendes i forbindelse med købsaftalens opfyldelse. Køber har det fulde ansvar for at samtlige oplysninger ifm. ordreren er korrekte.

 

7        Priser

Alle priser angives i danske kroner (DKK) excl. moms, fragt, told og evt. gebyrer. Virksomheden har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister og tager forbehold for evt. tastefejl. Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den pris/prisliste, som er gældende på ordrebekræftelsens dato. Prisangivelser sker under forbehold for strejke, lockout, ændring af leverandørpriser og andre forhold, som virksomheden ikke selv er herre over. Kursregulering kan forekomme, hvis varerne er prissat efter en bestemt valutakurs, og den nye kurs afviger med +/- 1%. Fragtfri levering sker ved ordre på 3.000 DKK excl. eller derop. Ved en ordre på under 3.000 DKK excl. moms, vil der blive opkrævet et forsendelsesgebyr på 45 DKK excl. moms.

 

8        Leveringssted

Levering sker ab virksomhedens adresse. Køberen overtager risikoen for leverancen ved leveringen. Forsendelse sker for Købers regning og risiko. Dersom Virksomheden ikke har modtaget speciel instruks, er Virksomheden berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej. Virksomheden er ikke ansvar for transportskader.

 

9        Levering

Den angivne leveringstid er omtrentlig og er med forbehold for forsinkelse. Ordre modtaget og bekræfter inden kl. 11.00 på hverdage afsendes, hvis muligt, samme dag. Er en ordre modtaget og bekræftet efter kl. 11.00, kan Virksomheden ikke garantere afsendelse samme dag. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af varerne informerer Virksomheden Køber om det og oplyser samtidig årsag til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Køber kan ikke hæve købsaftalen på grund af forsinkelse. Virksomheden er endvidere ikke ansvarlig for et eventuelt tab - hverken direkte eller indirekte - som Køber måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance.

 

10      Betaling

Virksomhedens betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato. Betaler Køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Virksomhedens forhold, er Virksomheden berettiget til at beregne renter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 1,5 % pr. påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser. Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel. Hvis ordreværdien overstiger 5.000 DKK excl. moms kan Virksomheden opkræve et depositum før ordreren afsendes.

 

11      Reklamations- og undersøgelsespligt

Køber er pligtig til at undersøge varen for evt. mangler straks ved modtagelsen og senest syv (7) dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder Køber ikke de anførte frister, fortabes retten til at gøre manglen gældende. Såfremt Køber opdager en fejl eller mangel, som Køber ønsker at påberåbe sig, skal den meddelelse skriftligt til Virksomheden. Endvidere skal manglen noteres på fragtsedlen ved modtagelsen. Såfremt der foreligger mangler ved leverancen som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling og den rettidigt er gjort gældende, er Virksomheden berettiget til at foretage afhjælpning eller omlevering efter eget valg. 

 

12      Returnering af varer

Varer tages kun retur mod forudgående skriftlig aftale med Virksomheden. Såfremt der konkret indgås en skriftlig aftale om returnering af en leverance, er en sådan aftale betinget af at varen kan returneres i ubrugt original emballage, og at Køber afholder samtlige omkostninger til returforsendelsen. Risikoen for returforsendelsen hviler ved Køber indtil den er modtaget ved den af Virksomheden angivne adresse.

 

13      Ejendomsforbehold

Virksomheden beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som må være afholdt af Virksomheden på Købers vegne. Indtil ejendomsretten er overgået til Køber, skal produkterne forsikres af Køber og opbevares særskilt. Køber forpligter sig til ikke, uden Virksomhedens samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til Køber. Køber må heller ikke foretage ændringer på det leverede.

 

14      Ansvarsbegrænsninger

Virksomhedens ansvar er begrænset beløbsmæssigt til det samlede fakturabeløb. Virksomheden kan ikke gøres ansvarligt for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tidstab, afsavnstab, dagbøder, tab af data og omkostninger til disses retablering og avancetab, eller lignende indirekte tab eller skade uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

 

15      Produktansvar

Virksomheden er ansvarlig for produktansvar mht. til leverede produkter i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis om erstatning samt hvad der følger af fravigelige bestemmelser er således udtrykkeligt fraskrevet.

 

16      Ansvarsfrihed - force majeure

Virksomheden kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, brand, hacking, sabotagehandlinger, optøjer, opstand, generalstrejke, ildsvåde, terroraktioner, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, leveringsproblemer fra underleverandører. Længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere, omfattende virus samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.

 

17      Virksomhedens forretningsadresse

Virksomhedens forretningsadresse er følgende:

 

BORN Nordic ApS

Landbrugsvej 10L 

5260 Odense S

E-mail: info@bornnordic.com

 

18      Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra Virksomheden, skal afgøres efter dansk rets regler. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Copyright © 2016-2020 BORN nordic ApS, Inc. All rights reserved. * BORN Nordic ApS, Landbrugsvej 10L, 5260 Odense S, CVR: 37859818